Podmínky použití bezdrátové sítě Fénix PointObchodní podmínky pro poskytování služby bezplatného připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové WiFi sítě v mobilním stanu Pojišťovny VZP, a.s.

Následující text obsahuje obchodní podmínky pro poskytování služby bezplatného přístupu na internet přes bezdrátovou WiFi síť (dále jen „Služba“) v mobilním stanu Pojišťovny VZP, a.s., IČ: 27116913, Sídlo: Praha 8 - Karlín, Ke Štvanici 656/3, PSČ: 186 00, Česká republika (dále jen „PVZP“).

Poskytovatelem Služby je obchodní společnost SW-SWANA s r.o., Vratislavská 389/1, 181 00 Praha 8 (dále jen „Poskytovatel“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují platná pravidla pro používání Služby bezdrátového připojení k internetu poskytované Poskytovatelem Služby. Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny uživatele Služby a jejich platné znění je k dispozici a nahlédnutí při každém pokusu uživatele Služby o připojení k internetu. Uživatelům Služby se na účely těchto Podmínek rozumí fyzická osoba, která užívá Službu (dále jen „Uživatel“). Pro každé použití Služby je potřebný souhlas Uživatele s platným zněním těchto Podmínek. V případě nevyjádření souhlasu Uživatele a/nebo odmítnutí Uživatele udělit souhlas s platným zněním těchto Podmínek, nebude navázání internetového spojení přes bezdrátovou WiFi síť v mobilním stanu PVZP umožněno, nebo bude již navázáno spojení přerušeno.

Služba je poskytována prostřednictvím zařízení umožňujících bezdrátový přístup Uživatele k internetu, které jsou provozovány Poskytovatelem Služby, a to především pro návštěvníky mobilního stanu PVZP.

V případě zájmu o užívání Služby, zadá Uživatel Služby v procesu jeho registrace do databáze Poskytovatele v souvislosti se zahájením poskytování Služby Uživateli svou vlastní, správnou a platnou e-mailovou adresu a současně vyjádří Poskytovateli svůj souhlas s platným zněním těchto Podmínek, s odebíráním Novinek (jak jsou definovány níže) a souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tyto účely způsobem uvedeným v těchto Podmínkách. V případě, že Uživatel nepostupuje, jak je uvedeno, nese plnou právní odpovědnost za škody způsobené uvedením nesprávné, fiktivní, případně cizí e-mailové adresy. Po přihlášení se Uživatele ke Službě, obdrží Uživatel na jím uvedenou e-mailovou adresu oznámení o registraci pro účely užívání Služby v níže uvedeném znění, jakož i potvrzení o udělení jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu s odběrem aktuálních novinek a obchodních a marketingových nabídek, včetně upozornění na prodejní akce, slevy a jiné výhody a slevy při prodeji produktů a služeb PVZP (dále jen „Novinky“). Tímto vyjádřením souhlasu s odebíráním Novinek uděluje zároveň Uživatel Služby Poskytovateli v souladu s ustanoveními § 12 zákona č. 101/2000 Sb. zákona o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele pro účely zasílání Novinek. Souhlas se zasíláním Novinek Uživatel uděluje na dobu neurčitou.

Vzor oznámení o registraci Uživatele:

Vážený návštěvníku Fénix Pointu,

děkujeme za návštěvu našeho Fénix Pointu a za Vaši registraci pro účely užívání Služby bezplatného připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové WiFi sítě. Svou registrací Uživatele Služby jste Poskytovateli Služby potvrdili svůj souhlas s platným zněním Podmínek poskytování Služby, jakož i se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání Novinek. V případě, že jste se k uvedené Službě nepřihlašovali, nebo jste svůj záměr změnili, můžete požádat o vyřazení z naší databáze prostřednictvím e-mailové adresy: novinky@pojistenifenix.cz. Odhlášením se z databáze se zároveň odhlašujete z poskytování Služby bezplatného připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové WiFi sítě mobilního stanu PVZP.

Děkujeme Vám za návštěvu Fénix Pointu.

Váš tým PVZP

Každý Uživatel má kdykoli možnost své rozhodnutí o udělení souhlasu dodatečně změnit a prostřednictvím své e-mailové adresy požádat o odstranění kontaktních údajů Uživatele z databáze Poskytovatele Služby. Stejným způsobem je každý Uživatel oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas s odběrem Novinek. Odhlášením se Uživatele a/nebo odvoláním jeho souhlasu s odběrem Novinek se však Uživatel odhlašuje z užívání Služby.

Poskytovatel Služby si vyhrazuje právo kdykoli Podmínky jednostranně změnit, a to i bez informování Uživatelů o provedených změnách. V tomto ohledu nevzniká Uživatelům Služby vůči Poskytovateli jakýkoliv nárok.

Souhlasem se zpracováním osobních údajů se pro účely těchto Podmínek rozumí souhlas Uživatele Služby na získávání, shromažďování, zaznamenávání a uchovávání na nosičích informací, využívání, kvantifikaci, třídění a další zpracování osobních údajů a dalších informací o Uživateli Poskytovatelem. Shromažďování a zpracování informacemi jsou především informace o činnosti Uživatelů Služby na internetu, včetně informací o zařízení, o datových přenosech a hovorech uskutečněných v rámci užívání Služby, jakož i další informace související s využitím Služby.

Aby mohl Uživatel Službu využívat, musí získat prostřednictvím vlastních zařízení platný přístup do sítě internet. Za účelem ochrany dat a údajů Uživatelů jsou přihlašovací kódy přenášeny ve formě kódovaných souborů. Všem Uživatelům Služby Poskytovatel doporučuje používat při všech úkonech a činnostech prováděných při užívání Služby vhodné kódování (např. VPN, SSL) a zabezpečovací mechanismy (např. antivirový a firewall).

Uživatel nesmí při užívání Služby vykonávat žádnou činnost, která ohrožuje nebo by mohla ohrozit, znemožnit nebo jinak narušit řádnou funkčnost Služby nebo zařízení ostatních Uživatelů. Zejména je zakázáno: přetěžování sítě a tím narušování funkčnosti Služby, provádění jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, přenos IP paketů s uvedením falešné adresy nebo jiných nepravdivých údajů odesílatele, rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), šíření poplašných zpráv a nepravdivých informací, jako i provádění dalších činností, které jsou v rozporu s platným právem. V případě podezření z porušování těchto Podmínek, mohou být ze strany Poskytovatele Služby podniknuté vůči uživateli příslušné právní kroky.

Poskytovatel je kdykoli oprávněn zablokovat, přerušit nebo úplně zastavit poskytování Služby na základě vlastního uvážení, a to i bez předchozího upozornění Uživatele.

Zajištění kompatibility zařízení Uživatele použitých při užívání Služby a posouzení jejich vhodnosti pro účely užívání Služby je výhradně na uvážení Uživatele. Poskytovatel v souvislosti s poskytováním Služby nezpřístupňuje Uživatelem na užívání žádný software, zařízení ani konfigurační nastavení.

Tok dat mezi klientským zařízením na systému je nekódovaný a umožňuje přístup třetím stranám. Síť je otevřená, neobsahuje firewall ani antivirový software.

Vzhledem k tomu, že Služba je poskytována bezúplatně Uživatelům, dostupnost Služby, její bezporuchový funkčnost, výkonnost, výkonnost a funkčnost zařízení a sítě, ani rychlost a kvalita přenosu dat nejsou zaručeny. Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že při užívání Služby může docházet ke zpožděním, výpadkům nebo občasnému rušení či zpomalení přenosu dat, k poruchám připojení, případně ke ztrátě dat či poškození softwaru Uživatele v důsledku těchto událostí. Poskytovatel Služby nenese v této souvislosti vůči Uživateli žádnou odpovědnost za případný vznik jakékoli škody při užívání Služby nebo v souvislosti s užíváním Služby.

Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek pozbyla platnosti a/nebo účinnost, platnost a účinnost zbylé části Podmínek zůstává nedotčena. Tyto Podmínky a veškeré jejich změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

V záležitostech, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se poskytování Služby řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v jeho platném znění.

Děkujeme Vám za užívání Služby a přejeme příjemné nákupy a surfování na síti.

Váš tým PVZPPojišťovna VZP, a.s.,

Praha 8 - Karlín, Ke Štvanici 656/3, PSČ: 186 00

info@pojistenifenix.cz